POMORSKO DOBRO – Koncesije i koncesijska odobrenja (2)

Objavio: Pokret Otoka - 26.01.2019.

U drugoj kolumni Marka Bertolina nastavit ćemo priču o pomorskom dobru, koncesijama i koncesijskim odobrenjima.

Razjasnit ćemo iduće pojmove:
.

 • Koncesije na pomorskom dobru,
 • Procedura ishođenja koncesije,
 • Rokovi koncesije i
 • Uvjeti za dobivanje koncesije.

Podsjetimo, u prošloj kolumni POMORSKO DOBRO – Koncesije i koncesijska odobrenja (1) objašnjeno je što je koncesijsko odobrenje te koja je procedura za ishoditi isto.
.

Zakonska osnova

Temeljni zakoni koji određuju koncesiju su:
.

 • Zakon o koncesijama (NN 69/17) i
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16).

Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom, a može biti:
.

 1. koncesija za gospodarsko korištenje,
 2. koncesija za radove i
 3. koncesija za usluge.

Zakon o koncesijama je u članku 8. definirao za što se daju koncesije, a posebno je potrebno obratiti pozornost na djelatnosti iz stavka 1., podstavak 4., 8. i 22..

Djelatnost u podstavku 7. je za djelatnost brodskog prijevoza (putnički, trajektni, riječni, obalni… )
.

Članak 8.

(1) Koncesija se daje u različitim područjima i za različite djelatnosti, a osobito:
.

 1. za eksploataciju mineralnih sirovina
 2. za korištenje voda
 3. za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači
 4. na pomorskom dobru
 5. u području zaštite prirode
 6. u području energetike
 7. za obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza
 8. za luke
 9. za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)
 10. za pružanje usluga javnog prijevoza
 11. za zračne luke
 12. u području sporta
 13. na kulturnim dobrima
 14. za komunalne djelatnosti
 15. u području željeznica
 16. u području žičara
 17. za djelatnosti gospodarenja otpadom
 18. u području turizma
 19. u području zdravstva
 20. za pružanje medijskih usluga televizije i radija
 21. za slobodne zone
 22. za uzgoj riba i drugih morskih organizama
 23. u području veterinarskog javnog zdravstva.

(2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.

(3) Posebna pitanja vezana za davanje koncesije u područjima, odnosno za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i posebnim zakonom.

(4) Koncesija za izgradnju i upravljanje autocestama, izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenos i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina strateški su interes Republike Hrvatske.

(5) Osim koncesija iz stavka 4. ovoga članka Hrvatski sabor može koncesiju za pojedina dobra, usluge i radove proglasiti strateškim interesom Republike Hrvatske.

(6) U slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka postupak davanja koncesije i druga pitanja u vezi s tom koncesijom uređuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.
.

Rok trajanja koncesije i davatelji koncesija

Drugim riječima, pomorsko dobro se može dati u koncesiju kojom se koncesionaru omogućuje obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti s pomoću postojećih građevina ili drugih objekata na pomorskom dobru ili bez njih. Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se na zahtjev korisnika, na temelju provedenoga javnog natječaja.

Kako je spomenuto u prijašnjem članku, koncesiju na pomorskom dobru izdaje:
.

 1. Jedinice regionalne samouprave,
 2. Vlada Republike Hrvatske.

Rok na koji se može dati koncesija je od 5 do 99 godina, što ovisi o namjeni, opsegu i obuhvatu koncesije, visini potrebnih ulaganja, te ukupnim gospodarskim učincima koji se postižu koncesijom.

Za gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra ili gradnju građevina od važnosti za županiju koncesiju u trajanju do najviše 20 godina daje županijska skupština, a prethodni postupak vodi nadležni upravni odjel zajedno sa izabranim vijećem za  koncesije u županiji.

Kada je koncesija od važnosti za Republiku Hrvatsku, koncesiju izdaje vlada i na rok do 50 godina.  Prethodni postupak provodi Ministarstvo, dok se koncesiju za gradnju novih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku što zahtijevaju veća ulaganja, a ukupni se gospodarski učinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina, koncesiju daje Vlada uz suglasnost Sabora na rok do 99 godina.
.

Postupak dobivanja koncesije

Za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i pravna i fizička osoba moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
.

 • registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju,
 • raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije,
 • ima financijsko jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije,
 • podmirene sve obveze iz ranijih koncesija,
 • do sada nije oduzimana koncesija.

Ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. dokazuje se studijom o gospodarskoj opravdanosti, koja sadrži visinu ulaganja i način amortizacije, te se prema .

__________
Autor: Marko Bertolino
Fotografija: Pokret Otoka / Pixabay