POMORSKO DOBRO – Koncesije i koncesijska odobrenja (1)

POMORSKO DOBRO – Koncesije i koncesijska odobrenja (1)

Objavio: Marko Bertolino - 08.11.2018.

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donijet će se 2019. godine, a vrlo je važno da razumijemo zakonske odredbe kako bi mogli pravovremeno djelovati u zaštiti javnog dobra.

Zakon o koncesijama je donesen u proljeće 2017. godine, a zadnjih godinu dana se priprema novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, te se donošenje očekuje iduće godine. Kako bi pravovremeno stigli reagirati u zaštiti obale i otoka, potrebno je upoznati se s trenutačno važećim zakonskim odredbama.

S aktualnim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, u idućih nekoliko mjeseci upoznat će nas Pokretov stručnjak za pomorsko dobro, Marko Bertolino, u serijalu kolumni pod nazivom POMORSKO DOBRO.

Kolumne će biti objavljene na portalu www.otoci.eu, a prva tema s kojom ćemo se upoznati su KONCESIJSKA ODOBRENJA.

.
Što je pomorsko dobro?

Pomorsko dobro je definirano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), a zakonska definicija pomorskog dobra je:
.

Članak 3.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

U smislu stavka 2. ovoga članka, dijelom kopna smatra se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva.

.
Za korištenje pomorskog doba postoje dva osnovna načina, a to su Koncesija i Koncesijsko odobrenje. Razlika između dva pravna režima korištenja je u opsegu obuhvata korištenja pomorskog dobra, načinu korištenja, duljini trajanja, te davatelju koncesije, odnosno koncesijskog odobrenja.

.

Koncesijsko odobrenje

Laički rečeno, koncesijsko odobrenje je jednostavniji postupak, izdaje ga jedinica lokalne samouprave (grad i općina), te se daju jednostavnije djelatnosti. Ne provodi se javni natječaj (procedura javnog natječaja nije propisana zakonom), nego se koncesijsko odobrenje dodjeljuje odlukom , te koncesijsko odobrenje  ima i kraći rok korištenja.

Uglavnom se koncesijsko odobrenje daje za postavljanje ležaljki, škrinje za sladoled i slično te se uglavnom odnosi na plaže.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru za koje je izdano koncesijsko odobrenje su definirane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/2004).

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, osim propisanih djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, definira se i postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Većina plaža je u režimu koncesijskog odobrenja. Najdulje trajanje koncesijskog odobrenja je 5 godina te se ista izdaju na zahtjev.

Podnositelj zahtjeva za ostvarivanje Koncesijskog odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje, a zahtjevu je potrebno priložiti dokumentaciju koja se sastoji od:
.

  • izvod iz sudskog registra trgovačkog suda,
  • obrtnica,
  • izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
  • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • ostali potrebni dokazi (npr dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom i slično).

Koncesijska odobrenja moraju biti usklađena s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga se nadležnom tijelu samouprave u županiji, najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. Godišnji plan upravljanja mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

__________
Autor: Marko Bertolino