ODRŽIVI OTOCI – Koncesije i koncesijska odobrenja u Hrvatskoj

ODRŽIVI OTOCI – Koncesije i koncesijska odobrenja u Hrvatskoj

Objavio: Paula Bolfan - 02.12.2022.

Koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru uređena su Zakonom o koncesijama koji je donesen u proljeće 2017. godine

Nastavno na to, novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama čije se donošenje očekuje početkom 2023. godine očekujemo da će se pomorsko dobro definitivno zaštititi.

Temu ’’Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa’’ obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Što je pomorsko dobro i kako se može koristiti?

Pomorsko dobro je definirano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), a zakonska definicija pomorskog dobra je:
.

Članak 3.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

U smislu stavka 2. ovoga članka, dijelom kopna smatra se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva.

.
Za korištenje pomorskog doba postoje dva osnovna načina, a to su:

 • Koncesija i
 • Koncesijsko odobrenje.

Razlika između dva pravna režima korištenja je u opsegu obuhvata korištenja pomorskog dobra, načinu korištenja, duljini trajanja, te davatelju koncesije, odnosno koncesijskog odobrenja.

.

Koncesijsko odobrenje

Jednostavno rečeno koncesijsko odobrenje je jednostavniji postupak od uzimanja koncesije nad nekim područjem.

Odobrenje izdaje jedinica lokalne samouprave (grad i općina) te se daju jednostavnije djelatnosti. Ne provodi se javni natječaj (procedura javnog natječaja nije propisana zakonom), nego se koncesijsko odobrenje dodjeljuje odlukom. Koncesijsko odobrenje ima kraći rok korištenja od koncesije. Ono se uglavnom daje za postavljanje ležaljki, škrinje za sladoled i slično te se uglavnom odnosi na plaže.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru za koje je izdano koncesijsko odobrenje su definirane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/2004).

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, osim propisanih djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, definira se i postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Većina plaža je u režimu koncesijskog odobrenja. Najdulje trajanje koncesijskog odobrenja je 5 godina te se ista izdaju na zahtjev.

Podnositelj zahtjeva za ostvarivanje Koncesijskog odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje, a zahtjevu je potrebno priložiti dokumentaciju koja se sastoji od:
.

 • izvod iz sudskog registra trgovačkog suda,
 • obrtnica,
 • izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
 • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
 • ostali potrebni dokazi (npr dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom i slično).

Koncesijska odobrenja moraju biti usklađena s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga se nadležnom tijelu samouprave u županiji, najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan upravljanja mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

.

Zakonska osnova koncesija i koncesijskih odobrenja

Temeljni zakoni koji određuju koncesiju su:
.

 • Zakon o koncesijama (NN 69/17) i
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16).

Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom, a može biti:
.

 1. koncesija za gospodarsko korištenje,
 2. koncesija za radove i
 3. koncesija za usluge.

Zakon o koncesijama je u članku 8. definirao za što se daju koncesije, a posebno je potrebno obratiti pozornost na djelatnosti iz stavka 1., podstavak 4., 8. i 22..

Djelatnost u podstavku 7. je za djelatnost brodskog prijevoza (putnički, trajektni, riječni, obalni… )

Članak 8.

(1) Koncesija se daje u različitim područjima i za različite djelatnosti, a osobito:
.

 1. za eksploataciju mineralnih sirovina
 2. za korištenje voda
 3. za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači
 4. na pomorskom dobru
 5. u području zaštite prirode
 6. u području energetike
 7. za obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza
 8. za luke
 9. za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)
 10. za pružanje usluga javnog prijevoza
 11. za zračne luke
 12. u području sporta
 13. na kulturnim dobrima
 14. za komunalne djelatnosti
 15. u području željeznica
 16. u području žičara
 17. za djelatnosti gospodarenja otpadom
 18. u području turizma
 19. u području zdravstva
 20. za pružanje medijskih usluga televizije i radija
 21. za slobodne zone
 22. za uzgoj riba i drugih morskih organizama
 23. u području veterinarskog javnog zdravstva.

(2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.

(3) Posebna pitanja vezana za davanje koncesije u područjima, odnosno za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i posebnim zakonom.

(4) Koncesija za izgradnju i upravljanje autocestama, izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenos i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina strateški su interes Republike Hrvatske.

(5) Osim koncesija iz stavka 4. ovoga članka Hrvatski sabor može koncesiju za pojedina dobra, usluge i radove proglasiti strateškim interesom Republike Hrvatske.

(6) U slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka postupak davanja koncesije i druga pitanja u vezi s tom koncesijom uređuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.
.

Rok trajanja koncesije i davatelji koncesija

Pomorsko dobro se može dati u koncesiju kojom se koncesionaru omogućuje obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti s pomoću postojećih građevina ili drugih objekata na pomorskom dobru ili bez njih. Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se na zahtjev korisnika, na temelju provedenoga javnog natječaja.

Koncesiju na pomorskom dobru izdaju:
.

 1. Jedinice regionalne samouprave,
 2. Vlada Republike Hrvatske.

Rok na koji se može dati koncesija je od 5 do 99 godina, što ovisi o namjeni, opsegu i obuhvatu koncesije, visini potrebnih ulaganja, te ukupnim gospodarskim učincima koji se postižu koncesijom.

Za gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra ili gradnju građevina od važnosti za županiju koncesiju u trajanju do najviše 20 godina daje županijska skupština, a prethodni postupak vodi nadležni upravni odjel zajedno sa izabranim vijećem za  koncesije u županiji.

Kada je koncesija od važnosti za Republiku Hrvatsku, koncesiju izdaje vlada i na rok do 50 godina.  Prethodni postupak provodi Ministarstvo, dok se koncesiju za gradnju novih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku što zahtijevaju veća ulaganja, a ukupni se gospodarski učinci ne mogu ostvariti u roku od 50 godina, koncesiju daje Vlada uz suglasnost Sabora na rok do 99 godina.
.

Postupak dobivanja koncesije

Za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i pravna i fizička osoba moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
.

 • registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju,
 • raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije,
 • ima financijsko jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije,
 • podmirene sve obveze iz ranijih koncesija,
 • do sada nije oduzimana koncesija.

Ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. dokazuje se studijom o gospodarskoj opravdanosti, koja sadrži visinu ulaganja i način amortizacije.

___________
Autor: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Roman Grac from Pixabay