NATJEČAJI – MRRFEU – ‘Program održivog razvoja lokalne zajednice’ otvoren je do 11. ožujka

Objavio: Paula Bolfan - 27.02.2019.

Koncept poticanja održivog razvoja prihvaćen je i od strane Europske unije. Isti se bazira na održivom gospodarskom razvoju, očuvanju prirodne, kulturne i tradicijske baštine te povećanju standarda.

Na ovaj način se ruralne sredine transformiraju u sredine s potrebnom osnovnom infrastrukturom kao poticajno okruženje za lokalno stanovništvo i strane ulagače.

Koncept održivog razvoja prihvatila je i Republika Hrvatska te utvrdila strategije i programe na nacionalnoj i regionalnoj razini usklađene strateškim smjernicama EU za ovo financijsko razdoblje. Jedan od takvih programa je Program održivog razvoja lokalne zajednice raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Navedenim programom uspostavljeni su osnovni uvjeti i okviri na temelju kojih lokalne samouprave mogu razvijati vlastite programe upravljanja lokalnim razvojem te pripremiti i pokrenuti projekte koji će doprinijeti podizanju kvalitete života lokalne zajednice na određenom području.
.

Vizija i cilj natječaja

Vizija Ministarstva je pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture (izgradnja, obnova i rekonstrukcija objekata socijalne, komunalne, javne i gospodarske namjene na lokalnoj razini), vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti) kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Cilj je Programa doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.
.

Fond i prihvatljivi prijavitelji

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 76.000.000,00 kuna, a jednom korisniku se može odobriti najviše 700.000,00 kuna (s uključenim PDV-om). Ovim Pozivom ne mogu se financirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (s uključenim PDVom). Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave i I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave.
.

Prihvatljivi objekti

Prihvatljivi su objekti iz područja unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i to:
.

1) socijalna/društvena infrastruktura što uključuje:

 • predškolski objekti (jaslice, dječji vrtići, male škole)
 • školski objekti (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske
  dvorane i igrališta)
 • domovi za starije i nemoćne osobe.
  .

2) javna infrasturktura što uključuje:

 • objekti za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi,
  knjižnice, muzeji i slični objekti društvene namjene)
 • dječja igrališta i igraonice
 • parkovi i trgovi u naseljima
 • drugi objekti javne namjene (objekti javne uprave, sportski objekti, mrtvačnice)
  .

3) komunalna infrastruktura što uključuje:

 • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna
  mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji
 • sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu
  kanalizacijsku mrežu
 • nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i
  zaštitne zidove, kružne tokove)
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja
 • plinske mreže i niskonaponske mreže
  .

4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije što uključuje:

 • sanacija klizišta i sprječavanje erozije
 • javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom)
 • povećanje energetske učinkovitosti objekata (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade:
  vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja;
  uređenje kotlovnica)
 • punionice električnih vozila

.

5) gospodarska infrastruktura što uključuje:

 • pristupne cesta do postojećih poslovnih zona
 • komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do
  postojeće poslovne zone
 • prenamjena objekata u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti
  • objekti namijenjeni promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske
  kuće i sl.)
 • infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze,
  vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i
  sl.)

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. ožujka 2019. Svaki prijavitelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za financiranje.

Program održivog razvoja možete pronaći na ovoj poveznici, dok se tekst Javnoga poziva nalazi na ovoj poveznici.

Ovaj blog pripremljen je u suradnji s tvrtkom Synergia savjetovanje d.o.o.

__________
Autor: Pokret Otoka
Fotografijamgt.sjp.ac.lk