KORČULA – U tijeku je natječaj za radno mjesto administrativno računovodstvenog referenta u Općini Lumbarda

KORČULA – U tijeku je natječaj za radno mjesto administrativno računovodstvenog referenta u Općini Lumbarda

Objavio: Andrea Beader - 08.02.2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda na radno mjesto administrativno / računovodstveni referent

Za radno mjesto administrativno / računovodstveni referent traži se 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Prijave su otvorene do 08. veljače 2022. godine.

.
Uvjeti

Uvjeti su:

– srednja stručna sprema ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili VŠS/VSS bez radnog iskustva,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Više o uvjetima natječaja pročitajte na POVEZNICI.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni naknadno položiti u roku u skladu sa zakonom.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Općini Lumbarda, na adresi: Lumbarda 493.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

.
Dodatna dokumentacija

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis,

– preslik isprave (osobna iskaznica, domovnica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11 i 110/15),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome),

– uvjerenje o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe),

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje o prijmu odnosno rasporedu i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godinu dana (potrebno je dostaviti oba dokaza iz točke a) i točke b)),

– vlastoručno potpisani izjavu da osoba za prijem u službu nema zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava kandidata i sl.),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka na web-stranici Općine Lumbarda.

Obavijesti

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom:

»Za natječaj – referent za računovodstvene poslove«

na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda.

Prijava se može predati i osobno u pisarnicu Općine u istom roku.

Obavijesti i upute kandidatima dostupni su na POVEZNICI.

__________
Izvor: lumbarda.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.