Kolumna Vanje Bralo: Vinari, pripremite se za ozbiljnije potpore ove godine

Objavio: Pokret Otoka - 09.01.2019.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje

.
Nova vinska omotnica, novi Zakon o vinu

Nakon usvajanja Nacionalnog programa slijedi usvajanje novog Zakona o vinu, koje se očekuje negdje u veljači. Novi program trebao bi biti prilagođen stanju u sektoru, dok novi Zakon o vinu treba donijeti nova administrativna rasterećenja i novi pravni okvir za proizvođače.
.

Sljedećih 5 godina podrazumijeva sredstva za ulaganja u modernizaciju podruma i brendiranje hrvatskih vina

Nacionalni program provodit će se kroz 4 mjere. Kako bi se sredstva predviđena Programom iskoristila bolje nego u prethodnom programskom razdoblju, u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je Program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen jer je:
.

  1. UVEDENA NOVA MJERA – Informiranje u državama članicama– kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU sa stopom sufinanciranja do 80%;
  2. Promidžba na tržištima trećih zemalja– kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima;
  3. Restrukturiranje i konverzija vinograda– kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda gdje je:
  • povećan je intenzitet potpore s dosadašnjih 50% na 75% od razine maksimalno prihvatljivih troškova,
  • uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, što prije nije bilo uređeno,
  • uvedena ja mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što prije nije bilo moguće.
  1. Ulaganja – kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

– u svim mjerama, a s ciljem bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu,

– ograničit će se mogućnost višekratnih prolongacija projekta koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva omotnice.
.

Preporuka vinarima

Vinarima je preostalo da razumno i s većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.

Više informacija o Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023.

Čitamo se i dalje,

Vanja

___________
Autor: Vanja Bralo
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR
Naslovna fotografija: pixabay.com