CRES – Komunalne usluge Cres-Lošinj d.o.o. uputile otočane kako, zašto i na koji način selektirati otpad

Objavio: Paula Bolfan - 18.04.2018.

Na području gradova Cresa i Malog Lošinja, sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom je određen novi način gospodarenja komunalnim otpadom, kao i novi sustav naplate.

Takav sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području gradova Cresa i Malog Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada. Odvojenim sakupljanjem bitno možemo smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji se odvozi na ŽCGO Marišćinu, čime se i smanjuju troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada.

Odvajanjem i recikliranjem možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosada nepovratno završavali na odlagalištima. Vrlo je važno otpad, prije odlaganja u za to predviđene polupodzemne spremnike, očistiti i oprati.
.

Žuti spremnici

U polupodzemne spremnike za plastiku i metal (žuti spremnici) odlažemo ispranu i čistu plastičnu ambalažu boce jestivog ulja, osvježavajućih pića, destilirane vode, deterdženata, kozmetike, plastični pribor za jelo, plastične vrećice i foliju, limenke, konzerve.
.

Plavi spremnici

U polupodzemne spremnike za papir (plavi spremnici) odlažemo novine, časopise, kataloge, prospekte, bilježnice, knjige, karton (bez dodatnih sastojaka poput: ljepljive trake, plastike, stiropora), pisma, uredske tiskovine. Plastificirani i zauljeni papir, fotografije, te ostali na bilo koji način zaprljani papir ne odlažemo u plave spremnike.
.

Sivi spremnici

U polupodzemne spremnike za staklo (sivi spremnici) odlažemo isprano i čisto ambalažno staklo, staklene boce (svih boja) i tegle.
.

Reciklažna dvorišta i sabirna mjesta

Ogledala, prozorska i automobilska stakla, lusteri, žarulje, porculan, keramika, te ambalaža od kemikalija i zapaljivih tvari uz glomazni otpad naši sugrađani mogu bez naknade donijeti u reciklažna dvorišta na Kalvariji i Pržiću, kao i u sabirna mjesta u Nerezinama i Martinšćici.
.

Biootpad

Što se tiče zbrinjavanja biorazgradivog otpada, građanima smo dijelili i dijelit ćemo kompostere u koje će moći zbrinjavati svoj biootpad, a za one koji nisu u mogućnosti kompostirati u vrtu, podijelit će se kante za kućno kompostiranje u stanu ili na balkonu, o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti.

Sve upute o kompostiranju možete pronaći na http://www.kucl.hr/ekootoci/kucno-kompostiranje/

Hvala vam što sortirate i odgovorno postupate s otpadom, te tako čuvate naše otoke za sve nas i one koji tek dolaze.
Za sva pitanja i eventualne nejasnoće stojimo vam na raspolaganju na info@kucl.hr

Komunalne usluge Cres-Lošinj d.o.o.

___________
Izvor: Otoci.net
Fotografija:  Pixabay-Antranias